[ Hem igen! ] [ Rubrik ]
[ Om oss ][ Kartor ][ Forum ][ Läsvärt ][ Slut ]
Västernorrlands län

Utdrag från boken "Svenska Lantmätare 1628-1900" ; en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand.

Stavningen av namn och numreringen i texten är efter boken.

 

Västernorrlands län

Ordinarie lantmätare

237.Tresk, Olof

Son till bonden Lars Eriksson Tresk i Hallsta, Tuna socken, Hälsingland. Student 1626. Fullmakt 21 mars 1634 att rannsaka om ödesgårdarna i Västmanland. Den 2 april samma år instruktion som lantmätare i Sörmland. 1635 beordrad att resa till Trollhättan där han skulle göra undersökning för kanalanläggning; samtidigt skulle han utse lämpligaste läget för en kanal mellan Vänern och Vättern. Förordnad 1636 att i lappmarken uppgå gränsen mot Norge, samt 1637 att förrätta jordrevning i Västernorrland. Kvitterade 6 mars 1639 ut 59 daler 18 öre för avritning och beskrivning av norska gränsen genom hela Pite och en del av Ume lappmark. Fullmakt 3 april 1643 som lantmätare i Norrland och lappmarken. Lön 1642 i Västerbotten, 1643 i Hudiksvalls län. Erhöll sistnämnda år skattefrihet på ett hemman i Delsbo socken; Hagen. Död 1645 och begraven på Brunflo kyrkogård. Hans änka Elsa Åkesdotter erhöll samma år 300 daler till nådår. I manuskript finns av Tresk: "Om svenska lappmarkens gränser mot Norge och Ryssland" samt "Karta öfwer Lappland". Det första utgöres av en relation till kunglig majestät om lappmarksgränsen på 21 sidor, daterad Nyköping 4 mars 1640, uppräknande fjällryggarna (efter vattenskillnaden och lapparnas intyg) nämligen 20 st fjällryggar i Ume lappmark, 39 i Pite, 24 i Lule samt 40 i Kemi lappmark. Den finns nu i Riksarkivet (Danica, Gränsehandlingar) och slutar sålunda: "hvarutöfver jag ock med första vill specialafritningar på hvar lappmark förfärdiga". Detta syftar förmodligen på kartan över Lappland, men om den finns är okänt.

238. Stenklyft, Jakob Christofersson

Född ca 1620, son till Cristofer Hansson Bure i Helgum, Säbrå socken, vars fader var Hans Larsson Bure, som 1593 underskrev Uppsala mötes beslut och var kyrkoherde i Säbrå. Jakob Bure ändrade namn till Stenklyft då han blev lantmätare. Arbetade 1645 i Gripsholms län. Blev 24 april 1646 lantmätare över Härnösands län, dvs Ångermanland, Medelpad och Jämtland samt erhöll samma datum pass med tre hästar till Vasa. En dylik fullmakt synes han även erhållit 12 december 1648, samt 6 november 1649 i Härnösands län och Västerbotten. Avmätte 1649 vägarna i Ångermanland, då milen räknades till 6666 famnar. Bodde i Järsta, Säbrå socken. Kronofogde 1672 i Jämtland, då han avgått från lantmäteriet. Död 1686. Gift 1654 med prosten i Härnösand, Johan Linnerii dotter Katarina Linneria. En son, Cristofer, blev lantmätare (nr 242); en annan son Jakob, student 1677 och handelsman i Härnösand 1681, blev gift med Katarina Djupselia, kyrkoherdedotter från Grundsunda, och hade med henne dottern Katarina, som gifte sig med lantmätaren Johan Törnsten (nr 256).

239. Gadd, Anders Börjesson

Upprättade hemmanskartor i Östergötland 1640-42. Erhöll 21 maj 1646 fullmakt att vara lantmätare i Kronobergs län och 28 mars 1650 i Hudiksvalls län, dvs Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen. Hade dock arbetat där förut och haft lön sedan 1647, varav det synes att han aldrig varit i Kronobergs län. År 1654 sammanslogs Hudiksvalls och Härnösands län. Död 1667. Bodde i byn Borg i Norrala socken. Gift 1:a gången 1647 med Katarina Cristofersdotter Bure, syster till nr 238; andra giftet med Cecilia Larsdotter Nerbilius i hennes 1:a gifte.

240. Niure(nius), Erik Eriksson

Av en släkt från Njurunda, samt möjligen son till kyrkoherden i Umeå socken Erik Niurenius. Student 1638 enligt Album studiosorum. Han var först konduktör, sedan stadsingenjör i Norrland och slutligen lantmätare i Väster- och Österbotten. Konduktören Erik Eriksson fick 29 november 1648 instruktion av kunglig majestät att utstaka staketen i vattnet vid städerna Gävle, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Torneå, efter ingenjör Nicodemus Tessins givna information. Den 10 juli 1649 erhöll han kunglig fullmakt som ingenjör vid städerna i Västernorrland med 450 daler silvermynts lön. Instruktion 31 juli 1649, att rätta sig efter vid reglerandet av Västernorrlands städer från Gävle till Torneå. Den senare innehöll föreskrift, att han genast skulle bege sig till Västernorrland för att uppmäta och utstaka följande städer: Sundsvall, som skulle helt litet flyttas; Luleå, som också skulle flyttas; samt en stad mellan Umeå och Piteå vid Storkåge (en mil norr om nuvarande Skellefteå). I de övriga städerna skulle han övervaka att det byggdes efter stadsplanen samt att staket uppsattes. Båda dessa instruktioner finns tryckta i "Samlingar i lantmäteri III" sid 244 och 245. Kammarkollegium skrev till landshövdingen att utanordna hans lön 450 daler silvermynt jämte 60 daler i respengar. Erhöll 12 juni 1650 av drottning Kristina ett donationsbrev på sitt eget skattehemman Ede i Mo socken med fäbodstället Järsböle i Söderala socken, båda Hälsingland, och kallas då "Vår trotjänare och ingenjör vid de Norrländska städerna". Han erhöll därmed frihet från utlagor i hans och hustruns livstid för hemmanet Den 20 juli 1657 lantmätare i Öster- och Västerbotten. Hade lön i Västerbotten t.o.m. 1660. Avgick 1661. Lantmätaren E. Njure gift med Sara Helsing, dotter till prosten i Bollnäs Olof Andersson. År 1665 satt änkan kvar på hemmanet.

241. Palm, Peder Guldbrandsson

Interimsfullmakt den 10 februari 1668 som lantmätare i Västernorrland. Upprättade 1671 grundritning över Hudiksvall och 1672 kartor i Hälsingland. Död 1674 och samma år erhöll änkan löfte om ett års lön i nådår.

242. Stenklyft, Christofer Jakobsson

Född 1655(?), son till nr 238. Student 1669. Lantmätare i Västernorrland 1674 och avlade examen 1687. Upprättade 1679 gränskarta mot Västmanland, samt 1682-83 mellan Jämtland och Norge. År 1681 hade han erhållit order att deltaga i Skånska kommissionen, men kom aldrig dit. Erhöll genom kungligt brev 10 november 1683 i löneökning för de besvär han utstått vid norska gränsen 100 daler silvermynt. Skrev 1684 från Härnösand till Gripenhielm att Ångermanland, Jämtland och Härjedalen voro nästan kartlagda. År 1685 hade han två biträden, vilka erhöll en extraordinarie lön till delning. Den 9 juli samma år erhöll han immission i skattehemmanet Helgum, på vilket han 23 december 1683 fått besittningsrätt för sig och sin hustru under deras livstid; hans fader hade förut haft det anslaget åt sig, men ej fått possidera detsamma därför att det varit pant åt riksrådet Bengt Oxenstierna. Författade 1689 karta över Hälsingland och Medelpad. Hans arbeten var mycket berömda. Landsingenjören Stenklyft deltog 1690 i en kommision för utstakning av gränsen mellan Jämtland och Norge, varvid dock svenskar och danskar ej kunde komma överens, så att inget resultat vanns. Tjänstledig 1720. Död 1721, "sedan han af fienden blifvit illa handterad och all hans egendom uppbränd; var de sista åren sängliggande". Bodde i Helgum, Säbrå socken. I barnlöst äktenskap med Sara Jonsdotter Lund. Om honom skrev C. M. Björner (Samlaren 1881, sid 10 not): "År 1714 hörde jag hos den lärde och alfvarsamme landtmätaren Christoph. Stenklyft i Helliom uti Säbrå berättas, hurusom Stenklyft i Uppsala studera tillsammans

243. Spole, Nils

Född ca 1670, uppgavs vara kyrkoherdeson från Öster- eller Västergötland, samt släkt med professor Spole. Examen 1692 och extra ordinarie i Östergötland samma år. "En sträng man". Extra ordinarie 1693 i Västernorrlands län och erhöll 10 september 1720 fullmakt som ordinarie lantmätare, men skulle ej tillträda lönen förrän vid Stenklyfts död. Uppgjorde 1731 vägkarta över Gävleborgs län. Erhöll 1735 order att göra distansmätning på isen mellan Gävle och Härnösand, vilken mätning skulle fortsättas av Bessing och Esping till Umeå, samt av Hackzell från Umeå till Torneå, för att utröna hur många svenska mil som gick på en meridiangrad. Död 1746. Ägde Holm i Idenors socken, men flyttade kort före sin död till Bollnäs. Första giftet 1693 med Elisabet Stridelius, född 1671, död 1742, dotter till kyrkoherden i Hägerstad Petrus Volnander och Kristina Öring; 2:a giftet 1743 med Greta Sofia Trundman, dotter till kyrkoherden i Sveg Jonas Trundman och Märta Johansdotter Huss, samt förut gift med sin svägerskas broder, kaptenen vid fortifikationen Anders Decker (som var son till kyrkoherden i Trosa Sven Hallenius och Ingeborg Decker, men antagit moderns tillnamn; en syster till Decker var gift med Abraham Trundman). Greta Sofia Trundman ägde Lillmörtsjö i Torps socken. Samlingar i landtmäteri III sid 204.

244. Esping, Gabriel

Född 1705 i Åbo län, son till häradsfogden Gabriel Esping. Blev i barndomen fånge och förd till Ryssland, men frigavs och kom till Sverige 1721. Lärde lantmäteri hos M. J. Rivell i Sörmland. Examen 1732. Vikarie samma år för N. Spole. Extra ordinarie 1734. Mätte 1736 i mars distansen från gränsen mellan Ångermanland och Västerbotten till Härnösand, på vilken förrättning han "undfick en kännbar anstöt till sin syn av den s.k. isblindan". Vid Norska gränsekommissionen 1741-43. Vid allmänningarnas avvittring i Ångermanland 1745-47. Ordinarie 1746 i Västernorrlands hövdingedöme Vid länens skilsmässa 1762 flyttade Esping till Bollnäs och stannade i Gävleborgs län, men Calvagen förordnades 1763 att sköta sysslan i Västernorrlands län. Då 1768 beslutades att utfärda fullmakt för en ordinarie i det senare länet, fick dock Esping tillstånd att förrätta privata mätningar i bägge länen. Död 1770. Bodde i Hudiksvall, sedan på sin gård Ren i Bollnäs socken. Gift med Katarina Elisabet Bidenius Renhorn, dotter till prosten i Brunflo Sven B. Renhorn. Son, se nr. 424; dotter se nr. 376.

Calvagen, Erik 1763 (69)-84 (se nr 2946)

Född 1731, son till tullinspektoren i Norrköping Fredrik Calvagen, vars far inkom från Holland, och Helena Katarina Brauner. Elev 1749. Examen 1751. Vice ordinarie 1752 i Östergötland, 1753 i Västmanland. Vid avvittringen i Jämtland 1754-57 och 1764-75. Kommissionslantmätare 1757 i Västernorrland. Förordnad 1763 att sköta lantmäterikontoret i Sundsvall, emedan Västernorrland och Gävleborgs län blivit skilda. Sedan 1768 beviljats lön åt en ordinarie lantmätare i Västernorrland, erhöll Calvagen fullmakt som ordinarie där. Ordinarie 1784 i Vasa län, men beviljades 1785 tjänstledighet. Förste lantmätare 1802. Avsked samma år med bibehållande av så mycket av lönen som översteg 50 riksdaler, vilka jämte respengarna tillföll efterträdaren. Död 1806. Bodde i Vävlands by, Timrå socken, Medelpad. Gift först 1757 med Maria Katarina Bohman, död 1781, dotter till rådman Johan Bohman i Norrköping; andra gången med Margareta Charlotta Djupenström, född 1759, död 1824 på Fridland nära Sundsvall ( hade 36 riksdaler specie i pension). Författade "Karta öfver Medelpad" 1769, samt två kartor i mindre format över Medelpad och Ångermanland.

245. Stagnell, Johan Jakob

Född 1754, son till tullinspektören i Norrköping Peter Stagnell och Katarina Calvagen, syster till den föregående nr 2946. Student 1774. Examen 1774. Vid avvittringen i södra Ångermanland 1781-84. Ordinarie 1784. Då Ragundasjön skulle utgrävas hade Calvagen 1777 verkställt värdering av den slåtter som skulle gå förlorad genom Ragundaälvens ändrade strömfåra. Utgrävningen skedde ej förr än 1796, då till följd av den höga vårfloden sjön helt oförmodat den 6 juni bröt sig väg medtagande strandremsor efter hela älvens lopp, sålunda åstadkommande stor förödelse. Stagnell värderade samma år med två medhjälpare denna skada. År 1801 verkställde han delning av samma sjös torrlagda botten (Englund "Ragundasjöns utgrävning", Stockholm 1853). Förste lantmätare 1802. Justerare. Död 1815. Bodde i Sundsvall. Hans bostad i Sundsvall, där han med vederbörligt tillstånd hade provinskontorets kartor förvarade, uppbrann vid stadens brand, men kartorna räddades och flyttades 1804 till residenset i Härnösand. Gift 1785 på Fridland i Medelpad med sin kusin Maria Beata Calvagen, född 1760, död 1855 i Resele, dotter till nr 2946. Son Johan Stagnell (nr 339), auskultant; brorson Erik Johan Stagnell (nr 261), andre lantmätare.

Förste lantmätare

Stagnell, Johan Jakob 1802-15 (se nr 245)

Müller, Erik Alexander 1816-28 (se nr 29)

246. Leuf, Anders

Född 1787 i Stockholm, son till gevaldigern Anders Leuf och Anna Katarina Mört. Sergeant vid fortifikationen. Examen 1804. Kommissionslantmätare 1814 i Stockholms län. Förste lantmätare 1829. Styresman 1829-32. Död 1843. Bodde på Nordvik i Nora socken. Gift 1819 på Skedbo bruk med Beata Charlotta Vallin, f 1790, d 1855. Dotter, se nr 320.

247. Velckevitz, Karl August

Född 1798 i Mariefred, son till stadsläkaren Karl Peter Velckevitz och Hedvig Kristina Blomqvist. Examen 1816. Vice 1820 och kommissionslantmätare 1821 i Sörmland. Förste lantmätare 1844. Styresman 1845-55. Avsked 1863. Justerare. Död 1871. Bodde i Sjö och i Mariefred. Gift 1824 med Maria Salomonia Landin, f 1800, d 1861, dotter till postmästaren i Mariefred Salomon Landin.

248. Stiernström, Mårten Rikard

Född 1822 i Algutsboda, Kronobergs län, son till löjtnant Daniel Magnus Stiernström (adlad ätt, introducerad 1689) och Kristina Charlotta Stenfelt. Examen 1840. Vice 1844 i Kalmar län. Vid avvittringen här 1847-50, sedan vice på länet. Kommissionslantmätare 1852; transport 1855 till Kronobergs län. Styresman 1855-70. Förste lantmätare 1863. Avsked 1882. Stadsfullmäktiges ordförande. Kassör i Härnösands bank. R. V. O. Bebodde egen gård i Härnösand. Gift 1852 med Hilda Adelina von Porat, född 1822 i Alsheda socken. Utgav "Karta öfver Västernorrlands län" 1864-65 och 1880.

249. Brandell, Abraham

Född 1828, son till komministern i Ullånger Per Brandell och Anna Brita Geting. Examen 1848. Vid avvittringen 1850-54. Vice 1854. Kommissionslantmätare 1859. Förste lantmätare 1882. Stadsfullmäktig. Död 1885. Bodde i Härnösand. Gift 1862 med Katarina Margareta Åkerstedt, f 1837, d 1893, syster till nr 494.

250. Sellberg, Klas Ulrik Agaton

Född 1826 i Linköping, son till Slottsvaktmästaren Klas Fredrik Sellberg och Fredrika Helena Strandman. examen 1848. Vice 1854 och kommissionslantmätare 1862 i Östergötland. Förste lantmätare 1885. Avsked 1892 med 2500 kr. R. V. O. Död 1899 i Stockholm. Gift 1857 med Karolina Charlotta Asklöf, f 1825.

Härnqvist, Vilhelm 1892-96 (se aktuarier G 58)

251. Barkman, Nils Gustaf

Född 1842 i Lund. Malmö tekniska skola 1860-63. Examen 1867. Vice 1874 i Västernorrland, transport 1875 till Jämtland, där han blev kommissionslantmätare 1880. Förste lantmätare 1897. Gift 1883 med Nelly Charlotta Vide, f 1859 i Stöde, Medelpad, dotter till handlanden Nils Vide.

Extra ordinarie lantmätare

252. Verving, Johan

Född 1669, son till länsmannen i Bollnäs Lars Verving ( bondson från Häggesta i Bollnäs socken vid sjön Verven, varav namnet) och Elisabet Norelius. Student 1680. Började som egen lantmätare 1691. Examen 1693. Extra ordinarie 1693. Avsked 1706. Extra ordinarie 1709 i Uppland, men avgick samma år, emedan lönen ej till fullo utbetalts, och nedsatte sig i Norrland. Gift först med Sigrid Jonsdotter Garp från Söderhamn; andra gången med Margareta Drake, änka efter Lars Gaever.

Spole, Nils 1693-1721 (se nr 243)

253. Busk, Matias

Son till kyrkoherden i Järvsö Karl Busk och Beata Columbina. Student 1679 i Uppsala, 1687 i Åbo och studerade som de flesta lantmätare matematik. Var 1692 med Gripenhielm på Ängsökommissionen. Examen 1693. Extra ordinarie 1693. Avsked 1705, då han blev löjtnant vid Jämtlands infanteri och placerades vid skansarna mot Norska gränsen. Den 25 april 1705, då han var fänrik, erhöll han löjtnants fullmakt. Enligt kammarkollegiets brev 1 september 1705 skulle de 4 extraorinarie lantmätare avskedas, vilka på grund av kunglig majestäts memorial 1694 brukats vid hemmanens avmätning för skattläggning i Ångermanland till 1705. Busk var då sysselsatt med mätning i Jämtland av de hemman som anslagits till indelningsverket, och landshövdingen ville att han skulle fortsätta därmed samt sedan biträda häradshövdingen med skattläggningarna, men kammarkollegiet vägrade sittt samtycke. Då kammarkollegiet 26 augusti 1710 skrev till alla landshövdingar och frågade om ej de extraordinarie lantmätarna skulle kunna indragas för de dåliga tidernas skull, svarade landshövdingen att den ende kvarvarande (vilken skulle varit Busk) vore överflödig, varför kammarkollegiet 18 oktober 1711 resolverade att tjänsten skulle indragas, men lantmätaren tillåtas att arbeta åt privata. Avancerade till kapten vid samma regemente.

Mört, Kristofer 1694-1705 (se nr 2940)

Giöker, Adam 1721-23 (se nr 2741)

Bessing, Peter 1724-40 (se nr 1637)

Esping, Gabriel 1734-46 (se nr 244)

254. Lindenborg, Lars

Examen 1739. Extra ordinarie 1739. Död 1766. Bodde i Hudiksvall. Gift med en dotter till Nils Spole, nr 243.

255. Edman, Gerhard Johansson

Född 1709 i Sörmland. Elev 1725. Examen 1738. Andre extra ordinarie efter Peter Bessing (nr 1637). Efter länens skilsmässa först i Gävleborgs, sedan station 1774 i Västernorrlands län. I tjänsteboken för år 1743 står antecknat : "i fruktan för fienden har han detta år ej särdeles kunnat arbeta". Åren 1770-75 sköttes tjänsten av A. Fjellström (nr 312). Död 1776. Bodde på Kragom i Säbrå socken. Gift först med Katarina Selander dotter till komministern i Vibyggerå Erik Selander; andra giftet med Elisabet Sofia Uritz.

256. Törnsten, Johan

Född 1738, son till prosten i Nätra socken Jonas Törnsten (från Törnvalla by, Torsåkers socken) och Katarina Stenklyft, sondotter till nr 238. Student 1756. Vid avvittringen i Ångermanland 1758 som vikarie för von Rehausen (nr 362), men bevistade med tillstånd Uppsala akademi om vintrarna i tre år. Vikarierade i december 1760 och januari 1761 för sin broder Jonas Edvard Törnsten (nr 578) som ingenjör vid kontoret. Var annars vice vid avvittringen, till dess han 1767 blev extra ordinarie efter Lindenborg, nr 254. Uppförd på ordinarie stat 1785 med fördubblad lön. Justerare. Död 1796. Bodde först i Nätra socken, sedan på sin gård Backen i Brunflo socken. Gift 1762 med Lovisa Cecilia Sundberg, f 1738, d 1815, dotter till kyrkoherden Per Sundberg. En dotter se nr 474. När fråga 1768 uppstod om anläggande om en stad i Jämtland, bestämdes platsen, där Östersund nu är, av Johan Törnsten och lagman Engeström. Vid solförmörkelsen 4 juni 1769 skulle han från någon märklig plats i Jämtland med Vetenskapliga Akademiens instrument observera Venus gång genom solen. Genom ett kungligt brev 11 januari 1770 uppdrogs åt Törnsten att för geografiska behov göra latitudbestämningar i Jämtland genom observationer på Jupiters månar. Författade "Geografisk Charta öfver Vest:Norrlands Lähn eller Ångermanland, Medelpad och Jemtland tillika med Åsele Lappmark." Utgiven av landshövding Per Abraham Örnsköld, sammandragen och författad av Johan Törnsten 1771. Törnsten har författat följande rön i vetenskapsakademins handlingar: "Berättelse om den ovanligt skarpa kölden, som inföll i Jämtland 1 Jan. 1782" - "Om Norska fjällryggens höjd öfver havet" 1787 - "Meteorologiska observationer, hållna i Jämtland och Backen i Brunflo socken" 1791 - "Om solförmörkelsen 3 April 1791" 1792 - "Om medelvärmen under 63 graders polhöjd 1796". Kanslirådet Johan Elers utarbetade "Försök till en Historia öfver vägarne i Sverige" med et tillägg "Om Durchfarter" (manuskript i Uppsala universitets bibliotek). Vad Jämtland angick vände han sig för hjälp till Törnsten, som ägde kännedom om landskapet och själv samlat handlingar därom. Törnstens uppsats tillökades 1791 betydligt av lektorn i Härnösand Fale Bure och trycktes 1902 i Östersund med titel "Jämtlands vägar". En karta över Jämtland gjordes först av landsingenjören Stenklyft (nr ) icke långt efter det landet senast hade tillfallit Sverige (se vidare Ymer 1901 sid 133). Ett litet sammandrag därav trycktes i vetenskapsakademins handlingar 1763, samt i Hülphers "Beskrifning öfver Jämtland". Med förbättring av observerade polhöjder under gränsrörläggningen mellan Sverige och Norge, samt ismätning av flera ingenjörer, sammandrogs denna karta av Törnsten, som även gjort astronomiska observationer därför, samt insattes på det kartblad över hela länet som landshövding Örnsköld 1771 lät utgiva (Jämtlands vägar, 1902 sid 32).

 

257. Burman, Lars Abrahamsson

Född 1732 i Offerdal, son till prosten Abraham Burman och Susanna Magdalena Wargentin. Student 1748. Ämbetsexamen 1753. Kammarskrivare i krigskollegiet samma år. Examen 1759. Vice samma år. Kommissionslantmätare 1770. Extra ordinarie 1776 efter Edman, nr 255. Död 1790 i Undersåkers socken. Gift 1:a gången 1762 med sin kusin Elisabet Justina Burman, dotter till kyrkoherden i Offerdal professor Olof Burman och Maria Justina Reftelius; andra gången 1770 med Anna Magdalena Sparrman, f 1745, dotter till kamrer Erik Sparrman och Maria Magdalena Sidenbom, samt omgift 1801 med kyrkoherden i Undersåker Johan Söderberg.

258. Tandbergson, Johan

Född 1747 i Sundsvall, son till handlanden och rådmannen Jöns Tandberg och Anna Margareta Gran. Examen 1765. Vikarie 1766 för Calvagen (nr 2946). Vid avvittringen i Jämtland efter Calvagen 1775-85. då han transporterades till avvittringen i södra Ångermanland, efter vars slut 1789 han, som redan 1777 blivit utnämnd till extra ordinarie, erhöll kunglig fullmakt som sådan. Direktörs titel 1795. Andre lantmätare 1802. Justerare. Ledamot av Lantbruksakademin. Död 1815. Bodde på Lo i Styrnäs socken. Gift med Eva Sofia Liffman, född 1773, död 1850, dotter till sågverksägaren i Styrnäs Hans Liffman och Anna Sofia Schultz. Författade "Ett bihang till Hülphers Beskrifning öfver Ångermanland." Skrev sitt namn Joan Thandbergson. Hans självbiografi finns i "Samlingar i lantmäteri III" sid 148.

259. Sundbom, Olof Hakvin

Född 1724, son till komministern i Arnäs Hakvin Sundbom och Margareta Unaeus. Student 1745. Examen 1753. Vikarie 1756 för Edman, nr 255. Vid avvittringen i Ångermanland1757-89. Kommissionslantmätare 1789. Extra ordinarie 1799. Död 1804. Bodde i Hörnäs, Själevads socken. Gift med Margreta Norberg (blev blind 1800). Son, se nr 330.

Andre lantmätare

Tandbergson, Johan 1802-15 (se nr 258)

260. Millén, Olof

Född 1767, son till nr 267. Examen 1787. Kommissionslantmätare 1793. Andre lantmätare 1816. Död 1826. Bodde i Nätra socken. Gift med Elisabet Lundström, född 1759, vars syster se nr 317.

261. Stagnell, Erik Johan

Född 1781, son till häradsskrivaren i Jämtland Fredrik Stagnell (broder till nr 245) och Katarina Renström. Examen 1799 i orten. Kommissionslantmätare 1810. Andre lantmätare 1827. Vid avvittringen 1828-40. Avsked 1840. Justerare. Död 1858. Bodde i Vi, Tuna socken, i Giresta socken och i Uppsala. Gift 1810 i Tynderö med Elsa Maria Krapp, född 1782, död 1873.

262. Viklund, John

Född 1790 i Ullångers socken, bondson. Examen 1815. Vid avvittringen 1822-24 i Jämtland, 1824-45 i Västernorrland. Kommissionslantmätare 1832. Styresman 1833-45. Andre lantmätare 1841. Avsked 1857. Död 1861. Bodde i Fröland, Säbrå socken. Gift 1812 med Brita Stina Norberg, född 1777, död 1857, i hennes andra gifte. Styvson, se nr 360.

263. Omberg, Johan Peter

Född 1794 i Omne by, Nordingrå socken, son till hemmansägaren Erik Pehrsson och Katarina Jansdotter. Examen 1816. Vice 1825. Kommissionslantmätare 1831. Andre lantmätare 1857. Avsked 1866. Död 1883 över 88 år gammal. Bodde i Överskog, Högsjö socken. Gift med Katarina Kristina Ersdotter, född 1793 i Högsjö, död 1869.

264. Tidén, Karl Abraham

Född 1812, son till komministern i Överlännäs Abraham Tidén och Katarina Elisabet Stridsberg. Examen 1836. Vice 1839. Kommissionslantmätare 1851. Andre lantmätare 1866. Död 1874 på förrättning i Ramsele. Bodde på sin egendom i Undrom, Boteå socken. Gift 1840 med Maria Elisabet Vattrang, född 1812, död 1890 i Boteå, dotter till kyrkoherden i Burträsk Per Vattrang.

Kommissionslantmätare

265. Lundström, Maurits H.

Född 1721 i Ångermanland. Student 1739. Examen 1747. Vikarie 1747 för G. Edman, nr 255. Hos G. Esping, nr 244, 1750. Vid avvittringen i Ångermanland 1753 i stället för von Rehausen. Kommissionslantmätare 1757. Död 1767. Bodde i Utnäs, Styrnäs socken. Gift med Maria Sellin. Son, se nr 353.

Står som Magnus Lundström i texten på Kölsjökartan.

266. Laurin, Daniel

Född 1725, son till hovrättsadvokaten Daniel Laurin och Maria Kristina Vellamson. Examen 1747. Vice 1748 för K. Vahlund (nr 1178) i Örebro län. Förordnad 1751 att mäta Arboga. Vid avvittringen i Ångermanland 1752. Kommissionslantmätare 1757. Uppgick 1767 med Valanger (nr 66) rågången mellan Ångermanland och Västerbotten. Justerare. Död 1810. Bodde i Bergom, Gudmundrå socken. Gift med Sara Margareta Söderberg, född 1730 i Gudmundrå, död 1798.

267. Mellin, Erik

Född 1734, son till kyrkoherden i Lövånger Johan Mellin och Kristina Hackzell. Examen 1754. Vid avvittringen i Jämtland1754-57. Kommissionslantmätare 1757. Död 1794. Bodde i Kalknäs, Boteå socken. Gift med Elisabet Sundius, syster till nr 270. Söner, se nr 260 och nr 332.

Valanger, Erik (se nr 66)

268. Sahlman, Jöns

Född 1737, son till kyrkoherden i Giresta, Uppland, Pehr Sahlman och Anna Gahne. Student 1749. Examen 1757. Kommissionslantmätare samma år i Uppsala län. Juridisk examen 1761. Extra notarie i Svea Hovrätt 1762. Alternerade i tjänstgöringen, samt var även vid kontoret 1764 och reviderade skattläggningarna i Österbotten. Transport hit 1786 genom byte med J. Edvall (nedan, nr 834). Död 1813 på Ärna i Uppland. Gift med Elisabeth Kihlström, född 1740, död 1815.

269. Ekorn, Lars

Född 1741, son till inspektoren på Gimo bruk i Uppland Lars Ekorn och Märta Kristina Trundman. Student 1751. Examen 1760. Vikarie 1766 för G. Vestman (nr 918) under hans vistelse vid Norska gränsen och 1768 för A. Angelberg (nr 919) båda i Stockholms län, samt 1775 för A. Modeer (nr 361) i Gävleborgs. Kommissionslantmätare 1776 i Gävleborgs län. Transport genom byte 1777 till Västernorrland, dock var han ännu 1782 utan lön. Död 1813 på Norrsvedje i Nätra socken.

Edvall, Johan (se Uppsala län, nr 834)

270. Sundius, Olof

Född 1737 i Sollefteå, son till kyrkoherden Anders Sundius och Anna Kristina Sund. Examen 1760. Vikarie för E. Mellin (nr 267) 1779. Kommissionslantmätare 1782 i Västerbotten, transport 1783 till Västernorrland. Död 1806 i Sollefteå. Ogift.

271. Hertzberg, Lars

Född 1743 i Umeå, son till handlanden och rådmannen Anders Hertsberg och Katarina Trast. Examen 1763. Vice 1765. Kommissionslantmätare 1782. Död 1810. Bodde i Högsjö by. Gift med Katarina Damin, född 1735, död 1801. Son, se nr 334.

272. Fougt, Per Abraham

Född 1763, son till prosten i Nora, Ångermanland, hovpredikanten Johan Abraham Vougt och Hebla Mathesius. Student 1782. Examen 1783. Kommissionslantmätare 1787. Bodde i Njurunda. Kronofogde 1810 i Västerbottens första fögderi, då han avgick från lantmäteriet. Avsked som kronofogde 1818. Död 1820 på Prästbolet i Umeå socken. Gift med Margareta Ulrika Arnqvist. Son, se nedan; nr 915.

273. Sundvall, Per

Född 1762, son till komministern i Häggdånger Olof Sundvall och Magdalena Huss. Student 1785. Examen 1786. Kommissionslantmätare 1792. Död 1823. Bodde på Kungsgården i Bjärtrå socken. Gift först 1791 å Berg i Bjärtrå med Margareta Burholm, född 1747, död 1797, dotter till komministern i Bjärtrå Johan Burholm och Anna Biberg; andra gången 1803 med Birgitta Elisabet Brunner, född 1774, dotter till häradsskrivaren på Nässom i Bjärtrå Israel Brunner och Brita Elisabet Forsbod.

274. Vidmark, Nils

Född 1761 i Vigge by, Stöde socken, Medelpad, son till bonden Hinrik Christoffersson och Ingrid Nilsdotter. Student 1785. Examen 1789. Kommissionslantmätare 1810. Avsked 1835. Vidmark erhöll vid avskedstagandet en pension av 342 riksdaler 4 skilling banco. Död 1839. Bodde i Skedoms by, Häggdångers socken. Gift 1796 med Brita Vendla Ullberg, född 1772. Son, se nr 280.

Fougt, Johan Elias (se Stockholms län, nr 915)

 

275. Holst, Svante Anton

Född 1778, son till köpmannen i Umeå Anders Sundström och Maria Kristina Holst. Examen 1800. Vid avvittringen 1808-14 och 1825-41. Kommissionslantmätare 1812. Avsked 1845. Död 1847. Bodde i Härnösand. Gift med Kristina Elisabet Lindgren, född 1784, död 1837. Son, se nr 781.

276. Borgström, Jonas

Född 1789, son till komministern i Mörsil Anders Borgström och Margreta Kristina Sellin. Examen 1808. Vice 1814. Kommissionslantmätare 1815. Vid avvittringen 1825-30. Lantmätardirektörs titel 1835. Justerare. Död 1837. Gift 1817 på Norrvik i Hässjö socken med Hedvig Elisabet Hasselhun.

277. Sundell, Nils Jakob

Född 1790, son till länsmannen i Njurunda Nils Sundell och Ing. B. Bureström. Examen 1809. Kommissionslantmätare 1824 i Jämtland och vid avvittringen där 1824-27. Transport 1827 till Västernorrland. Död 1847. Bodde i Stångoms by, Njurunda socken. Gift 1812 med Anna Stagnell, född 1786.

Tunell, Anders (se nr 585)

 

278. Drake, Olof Peter

Född 1799 i Härnösand, son till postiljonen Anders Drake och Brita Sundin. Examen 1820. Kommissionslantmätare 1825 i Stockholms län. Vid avvittringen i Västerbotten 1848-50. Transport som kommissionslantmätare till Västernorrland 1859. Avsked 1865. Död 1869. Bodde i Umeå, i Gävle och i Härnösand. Gift 1840 med Katarina Charlotta Cajanus, född 1821 i Gävle. Utgav "Förslag till ändringar och tillägg i lantmäteriförfattningarna", Gävle 1847.

279. Näslund, Per

Född 1789 i Högsnäs, Själevads socken, son till länsman Olof Näslund och Kristina Norberg. Examen 1812. Vice 1826. Kommissionslantmätare 1827. Död 1852. Bodde i Sidensjö socken till 1849, sedan på sin egendom Hagaris i Nätra socken. Gift 1818 med Maria Ledin, död 1873, dotter till kyrkoherden i Sidensjö Per Ledin och Maria Krapp.

280. Vidmark, Johan Fredrik

Född 1805, son till nr 274. Examen 1826. Vice 1829. Kommissionslantmätare 1834. Död 1855 i Härnösand. Bodde i Häggdångers socken. Gift med Kristina Helena Sjöström. Son, se nr 674.

281. Staaf, Johan Olof

Född 1807 i Ljustorps socken, son till sjökaptenen Lorens Staaf och Kristina Charlotta Krapp. I Sundsvalls skola 1823-25. Examen 1828.Vice 1833. Kommissionslantmätare 1839. Justerare. Avsked 1864. Död 1865. Bodde i Sundsvall och i Selånger. Gift 1834 med Katrina Charlotta Bill, född 1814, död 1886.

282. Moritz, Otto Vilhelm

Född 1806 i Bygdeå, son till löjtnant Anders Gustaf Moritz (stupade i Finska kriget 1809) och Helena Maria Ottonius. Student 1829. Examen 1833. Vice 1836. Kommissionslantmätare 1844. Avsked 1871. Död 1881 i Skullersta, Nora socken. Gift med Eva Maria Norlin, född 1799, död 1869, dotter till länsmannen i Nora socken Per Johan Norlin och Brita Steckzén. Son, se nr 301.

283. Huss, Karl Fredrik

Född 1811, son till prosten i Torp, Medelpad, Johan Huss och Katarina Magdalena Hellzén. Examen 1833. Fanjunkare vid Jämtlands regemente 1834, avsked 1835. Vice 1836. Kommissionslantmätare 1845. Avsked 1856. Brukspatron. R. V. O. Död 1897. Bodde på Johannisberg i Torps socken. Gift med sin kusin Eva Katarina Hellzén, född 1821, dotter till direktören vid Vivsta varv, fil. mag. Per Anders Hellzén och Justina Ågren.

284. Verner, Nils

Född 1814 i Svartnäs, Grythytte socken, Örebro län, son till bergsmannen Erik Svensson. Examen 1834. Vice 1837. Kommissionslantmätare 1845. Extra ingenjör vid kontoret samma år. Avsked 1869 med 400 kr. Direktör vid Allmänna pantlåneinrättningen i Stockholm. R. V. O. Bodde i Stockholm, där han var husägare. Inköpte en större egendomskomplex under namn av Rikstens aktiebolag i Södertörn, som han överlämnade till sina barn. Död 1901. Begravd på Norra Kyrkogården. Gift först med Sofia Gustava Lögdberg, född 1812, död 1858; andra gången 1859 med Charlotta Sofia Biörck, född 1831.

285. Engblom, Karl Abraham

Född 1818 i Tuna socken, son till länsman Per Engblom och (1:a hustrun) Anna Katarina Selinder. Examen 1837. Vice 1841. Kommissionslantmätare 1850. Sågverksägare. R. V. O. Död 1880. Bodde i Ullånger och flyttade 1878 till Stockholm. Gift 1845 med Margareta Lené, född 1821, död 1898, dotter till kronofogden Johan Lené och Katarina Kristina Höckert.

286. Backlund, Nils

Född 1808 i Svedje, Hässjö socken, son till hemmansägaren Nils Nilsson och Sigrid Larsdotter. Examen 1836. Vice 1840. Kommissionslantmätare 1851. Avsked 1873. Justerare. Död 1885. Bodde i Härnösand. Gift med Katarina Ulrika Vickström, född 1807 i Härnösand.

287. Backman, Erik

Född 1818, son till komministern i Alnö församling Per Backman och Brita Sofia Rissler. Examen 1839. Vice 1843. Kommissionslantmätare 1851. Bodde i Sundsvall. Avsked 1871. Justeringskontrollör i Stockholm. R. V. O. Död 1886 i Stockholm. Gift 1847 med Klara Magdalena Dillner, född 1824, dotter till prosten i Brunflo Olof Dillner och Brita Margareta Svedberg.

288. Vidmark, Olof

Född 1814 i Stöde socken, son till nämndeman Hinrik Hinriksson och Juliana Olsdotter, samt brorson till nr 274. Examen 1835. Vice 1839. Kommissionslantmätare 1852. Avsked 1884 med 900 kr. Död 1892. Ägde Olofsberg i Arnäs socken. Gift med Margareta Charlotta Hellberg, född 1816, död 1887, dotter till komministern i Arnäs Jonas Peter Hellberg och Margareta Hovenius.

289. Colleen, Karl Georg

Född 1818, son till länsmannen i Södre Möre, Kalmar län, Sven Colleen och Maria Kristina Berglund. Examen 1841. Vice 1846. Kommissionslantmätare 1852. Död 1881. Ägde och bebodde gård i Ullerum, Boteå socken. Gift 1864 med Lydia Vilhelmina Katarina Aurén, född 1841, syster till nr 735.

Sandström, Teodor (se nr 488)

 

Pilo, Johan Vilhelm (se nr 586)

 

290. Åstrand, Karl Adam

Född 1824, son till överjägmästaren Karl Johan Åstrand (släkt från Åsa, Kråkshults socken, Småland) och Katarina Margareta Lilliehöök. Examen 1843. Vid avvittringen 1848-51. Vice 1851. Kommissionslantmätare 1855, transport till Östergötland 1859. Död 1860. Bodde i Härnösand. Ogift. Han hade i flera år tjänstledigt för att vistas utrikes och vårda sin hälsa.

291. Roman, Johan (ä.)

Född 1814 i Karlstad, son till vice häradshövding Lars Gustaf Roman och Kristina Maria Sandelin. Examen 1842. Vice 1852. Kommissionslantmätare 1857. Avsked 1873. Död 1890 i V. Ulvsjö, Ölme socken, Värmland. Bodde i Säbrå och flyttade 1859 till Härnösand. Gift 1854 i Stockholm med Fredrika Katarina Vilhelmina Malm, född 1827.

292. Karlsten. Karl Vilhelm

Född 1818, son till prosten i Ed, Uppland, Karl Erik Karlsten och Maria Lovisa Erelius. Examen 1844. Vice 1850. Kommissionslantmätare 1859. Avsked 1886 med 1600 kr. Justerare. Bor i Alby, Nätra socken. Gift 1854 med Olava Magdalena Edholm, född 1828, dotter till länsmannen i Ullånger, Karl Edholm och Brita Vallin.

293. Colleen, Johan Peter

Född 1820, broder till nr 289. Examen 1841. Vice 1854. Kommissionslantmätare 1861. Justerare. Död 1871. Bodde i Undrom, Boteå socken, senare i Sollefteå. Ogift. Utgav "Nya, äfvensom mindre allmänt kända mätnings- och delningsmetoder m. m.", Västerås 1850; " Beskrifning jämte statistisk tabell öfver Långsele socken", Härnösand 1862.

Bäfverfält, Ture Adolf (se nr 708)

 

294. Naeslund, Olof Emanuel

Född 1829, son till komministern i Ytterlännäs Israel Näslund och Johanna Gustava Ruuth. Examen 1849. Vid avvittringen 1854-61. Vice 1861. Kommissionslantmätare 1863. Avsked 1896 med 1600 kr. Bor i Härnösand. Gift med Annette Brandell, född 1820, syster till nr 249, samt änka efter handlanden i Gävle Per Hedberg.

295. Kruuse, Karl Johan

Friherre, född 1828 i Habo socken, Västergötland, son till possessionaten Johan Henrik Kruuse (friherrlig ätt, introducerad 1680) och Johanna Johansdotter. Examen 1851. Vice 1855 och kommissionslantmätare 1864 i Västmanland. Extra ordinarie ingenjör vid kontoret 1862. Justerare i Uppsala län 1876-79. Kommissionslantmätare i Västernorrland 1879. Avsked 1894 med 1600 kr. Stadsingenjör och stadsfogde i Härnösand. Gift 1867 i Härnösand med Karolina Vilhelmina Horney, född 1842 i Sundsvall, dotter till grosshandlare Olof Vilhelm Horney och Anna Högström. Kruuse har utgivit: "Karta öfver staden Hernösand, upprättad år 1900 i skala 1:4000", Härnösand 1901.

296. Horney, Johan Alfred

Född 1827 i Nordmaling, son till postmästaren Hans Kristofer Horney och Anna Katarina Klockhoff. Examen 1852. Vice 1857. Kommissionslantmätare 1864. Avsked 1895 med 1600 kr. Justerare. Bor i Sundsvall. Gift med Johanna Sofia Selinder, född i Sundsvall.

297. Sidenbladh, Per Elis

Född 1813 å Prästbordet i Arnäs socken, son till Elias Sidenbladh (nr 140) och Hebbla Fougt. Elev vid fria konsternas akademi 1834-35, sedan tapetfabrikör. Elevexamen vid Härnösands gymnasium 1839. Examen 1841. Vice 1845. Kommissionslantmätare 1865. Kronolänsman i Anundsjö socken 1850. Bodde på sin gård i Fanbyn, Anundsjö socken. Guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst. Död 1877. Gift 1834 med Sara Karolina Ödmark, född 1814, död 1888, dotter till kronolänsmannen i Arnäs socken Per Ödmark och Kajsa Magdalena Afvander.

298. Forseen, Jonas Daniel

Född 1831, son till komministern i Skog Erik Forseen (bondson från Forsås, Resele socken) och Johanna Ulrika Frisendahl. Examen 1853. Vice 1858. Kommissionslantmätare 1865. Avsked 1896. med 1600 kr. Bor i Bjästa, Nätra socken. Gift 1858 med Anna Kristina Nylén, född 1838.

299. Forseen, Karl Elof

Född 1834, broder till föregående. Examen 1853. Vice 1858. Kommissionslantmätare 1865. Avsked 1889. Trävaruhandlare, bekant genom sin båt Arken. Död 1891 i Härnösand. Bodde i Grundsunda socken. Gift 1863 med Selima Augusta Salander, född 1839 i Sundsvall, död där 1897.

Åslund, Daniel (se nr 694)

300. Boström, Anders Ulrik

Född 1826 i Nätra socken, son till kantor Anders Boström och Brita Katarina Tjernström. Examen 1853. Vice 1858. Kommissionslantmätare 1866, men död fyra dagar efter utnämnandet. Ägde Oxböle i Skrike by, Nätra socken. Gift 1861 med Lucia Katarina Selling, född 1837, dotter till landskamreraren i Härnösand Samuel Selling och Johanna Tjernberg och syster till nr 2456.

301. Moritz, Per Johan

Född 1833, son till nr 282. Examen 1856. Vice 1861. Kommissionslantmätare 1868. Avsked 1898. Justerare. Bor i Skullersta by, Nora socken på sitt hemman, vilket varit i släkten sedan år 1700. Gift 1873 med Karin Skoglund, född 1843.

302. Bäckström, Karl Ludvig

Född 1834 i Umeå, fadern gelbgjutare. Examen 1855. Vice 1861. Kommissionslantmätare 1869. Avsked 1885. Död 1892. Bodde i Sollefteå. Gift 1863 med Maria Kristina Karolina Gyllander, född 1841 i Sollefteå, död 1895.

Vidmark, Karl (se nr 674)

303. Cöster, Anders Fredrik

Född 1842, son till tullförvaltaren i Gävle Mikael Johan Göster och Katarina Maria Göransson. Student 1862. Examen 1864. Vice 1872. Kommissionslantmätare 1877. Avsked 1888 med 300 kr. Bodde i Bjästa, Nätra socken. Vårdas på Stockholms sjukhem för obotligt sjuka, där han innehar en av de båda frisängar som förste lantmätare Ågren (nr 2083?) donerade 1887. Gift 1872 med Edla Ida Sofia Hjärne, född 1851, död 1878, brorsdotter till nr 520. Cöster dog 1901 i Stockholm.

Berger, Karl Vilhelm (se Halland, nr 2014)

304. Bergh, Karl Fredrik (y.)

Född 1827 i Karlstad. Examen 1851. Vice 1858 i Jämtland. Länsman 1866-79 i Ljustorp. Vice 1881 i Västernorrland. Kommissionslantmätare 1886. Avsked 1897 med 600 kr. Bor i Ånge. Gift 1861 med Ulrika Maria Hjärne, född 1837, dotter till nr 520.

305. Vallgren, Hjalmar Alfred

Född 1856 i Borås, son till lantbrukaren och fabriksägaren Johan Jakob Vallgren. Borås tekniska skola 1871-74. Examen 1877. Vice 1884. Kommissionslantmätare 1891. Bor i Bjästa. Gift 1888 med Selma Emilia Adelaide Amnéus, född 1862.

Sundberg, Anders Gustaf (se ingenjörer, nr G110)

306. Gislén, Axel Otto

Född 1858, son till kyrkoherden i Ransberg, Västergötland, Lars Gislén (från Gislaved) och Katrina Eleonora Hasselroth. Borås tekniska skola 1874-77. Examen 1881. Vice 1888. Kommissionslantmätare 1895. Bor i Sollefteå. Gift 1884 med Augusta Johanna Elisabet Bäckström, född 1864, dotter till nr 495.

307. Schönström, Nils Teodor

Född 1860 i Fulltofta socken, Skåne, broder till nr 122. Examen 1884. Vice 1891. Kommissionslantmätare 1897. Bor i Stöde. Gift 1888 med Hildegard Kristina Bergström, född 1859, dotter till apotekaren i Värnamo Johan August Bergström och Hilda Charlotta Thenberg.

308. Thelning, Lorens

Född 1852 i Blomskogs socken, Värmland, son till Johannis Jansson och Inga Brita Thelning. Borås tekniska skola 1876-79. Examen 1885. Vice 1891. Kommissionslantmätare 1897. Bor i Sundsvall. Gift 1886 med Ada Helena Nordling, född 1860, vars syster se nr 310.

309. Stenvall, Oskar Ferdinand

Född 1857, son till tullroddaren i Piteå Nils Peter Stenvall och Lovisa Lundström. Borås tekniska skola 1883-84. Examen 1886. Vice 1892. Kommissionslantmätare 1898. Bor i Örnsköldsvik. Gift 1892 med Anna Emelia Hedqvist, född 1862.

310. Vinter, Felix

Född 1855 i Linde på Gotland, son till lantbrukaren Johan Henrik Vinter och Hedvig Elisabet Vestberg. Student 1879. Examen 1883. Vice 1892. Kommissionslantmätare 1899. Bor i Ånge. Gift 1893 med Gerda Andrietta Nordling, född 1871, dotter till hotellägaren i Ånge K. G. Nordling och Maria Stålbom.

Schönström, Johan Hjalmar (se nr 122)

311. Nordell, Oskar Alexander

Född 1856 i Mölndal, son till mekaniker N. O. Nordell och Albertina Norén. Norrköpings tekniska skola 1871-74. Examen 1886. Vice 1894. Kommissionslantmätare 1900. Bor i Bjästa. Gift först 1891 med Emma Forseen, född 1863, död 1892; andra gången 1897 med Ellen Forseen, född 1872, båda döttrar till nr 298.

 

 

 

Senast uppdaterad 2005-06-15